TOP

Az alábbi játékszabályzat a www.instagram.com/gorbepalko, illetve a www.facebook.com/gorbepalko oldalakon futó, aktuális nyereményjátékokra vonatkozik.


Az OBI Grill/Jamestown termékeinek promóciójához kapcsolódóan

Az MMS Communications Hungary Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 17., cg.: 01-09-075283,
adószám: 10516771-2-44) – aki, mint az Ügyfele, az OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft. megbízó
nevében eljáró szervező – a Görbe Palkó útján (továbbiakban: „Influenszer”), az Instagram felületen
megvalósuló, az adatkezelő Grill Jamestown termékei népszerűsítését célzó nyereményjátékot (a
továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez. A Nyereményjátékban való részvételre és a nyereményjáték
lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek
alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési
tájékoztatót.
1. Szervező
A Nyereményjáték szervezője a fentiekben megnevezett MMS Communications Hungary Kft., akit a
szintén fentiekben megnevezett OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft., mint megbízó bízott meg a
Nyereményjáték megszervezésével és lebonyolításával.
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt akik:
 magyarországi lakcímmel (postacímmel) rendelkeznek,
 18. életévüket betöltötték és cselekvőképesek,
 Instagram felhasználói fiókkal rendelkeznek,
 eleget tesznek a Nyereményjáték szabályzatban foglaltaknak.
A Nyereményjátékban résztvevő személyek a Szabályzatban foglalt feltételeket a Nyereményjátékban
való részvétellel elfogadják.
3. Nyereményjátékból kizárt személyek
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt azok a személyek, akik:
 nem természetes személyek
 a Megbízó és/vagy a Szervező munkavállalója vagy bármelyikkel szerződéses jogviszonyban álló
természetes személy; a Megbízó és/vagy Szervező vezető tisztségviselője, tulajdonosa, illetve
ezek Ptk. szerinti hozzátartozói,
 az adatkezelésben résztvevő al-adatfeldolgozók, különösen az Influenszer és annak a Ptk.
szerinti hozzátartozói,
 nem felelnek meg a jelen Szabályzatban foglalt kritériumoknak,
 a Nyereményjáték menetét bármilyen módon befolyásolni próbálják,
 a Nyereményjáték során jogsértő tartalmat kommentelnek vagy kommentjükkel sértik a Megbízó
és/vagy Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más, harmadik személyek jogait.
3.    A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2022. augusztus 24. 15:40 és 2022. augusztus 29. 18:59 között kerül lebonyolításra.
4.    Részvételi szabályok
A Nyereményjáték az Influenszer Instagram oldalán kerül lebonyolításra. A játék menete:
 A játékban részt venni kívánó természetes személy teljesíti a nyereményjáték poszt szövegében
szereplő valamennyi feltételt, melyek a következők:
o a résztvevőnek kedvelnie szükséges az OBI_magyarország instagram oldalát,
o a résztvevőnek kedvelnie kell az Influenszer Instagram oldalát és a giveaways posztot,
o a résztvevőnek az Influenszer kérdésére válaszolva kommentelnie szükséges a
giveaways poszt alá.

 A játékban részt vevő személyek a részvételükkel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az
adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
5.     Nyeremény
A nyeremény az OBI áruházaiban 2023. december 30. napjáig felhasználható, 40.000 Ft értékű utalvány.
A nyeremény készpénzre nem váltható és másra nem ruházható át. Az OBI Hungary Retail Kereskedelmi
Kft. viseli a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettséget. A nyeremény kézbesítésével
kapcsolatos postaköltséget a szervező nevében eljáró alvállalkozó viseli (Hegedüs Herta E.V., székhely:
1065 Budapest Lázár utca 8. 2. em. 15. ajtó, adószám: 57654430-1-42). Postázás kizárólag
Magyarországon belül történik.

6.    Sorsolás
Az Influenszer 2022. augusztus 29. napján 20:00-kor a https://commentpicker.com/ sorsoló felület
használatával kisorsol egy természetes személyt (továbbiakban: „Nyertes”). A sorsolás nem nyilvános és
számítógépes algoritmussal történik. A fent megjelölt oldal, amely segítségével történik a sorsolás a saját
tájékoztatója szerint math.random, illetve az mt_rand funkciókat használja.
7.    Nyertes nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele
A nyertes Instagram profiljának nevét az Influenszer a sorsolást követően a @gorbepalkó Instagram
oldalon, Instagram Story formájában hozza nyilvánosságra. A Nyertes 24 órán belül felveszi az
Influenszerrel Instagram üzenetben a kapcsolatot és elküldi számára a teljes nevét és lakcímét.
Az Influenszerrel történő előzetes Instagram privát üzenetes egyeztetést követően a Szervező nevében
eljáró alvállalkozó a küldeményt a kért címre postázza.
8.    Információ a nyereményjátékról
A nyereményjáték játékszabálya és a vonatkozó adatkezelési tájékoztató megtalálható a
https://gorbepalko.hu/jatekszabalyzat/ weboldalon.
9.  Adatkezelés és adatvédelem
A jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerint.
10. Vegyes rendelkezések
A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok
megtekinthetnek a https://gorbepalko.hu/jatekszabalyzat/ weboldalon, a nyereményjáték meghirdetett
napjától a nyereményjáték végét követő 45 napig.
A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.
Az átruházással kapcsolatos intézkedéseket személyes egyeztetés során bonyolítják le.
Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik 24 órán belül, de legkésőbb a sorsolástól számított 3. napig, úgy
egy második sorsolásra kerül sor. A második sorsolással a korábban kisorsolt Nyertes igénye elévül.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a
Szervező csupán a hivatalos játékszabályban definiált ajándéktárgyak átadására kötelezhető.
11. Felelősségkizárás
Szervező és Megbízó kifejezetten kizár minden felelősséget azon esetekért, amikor a Nyertes, illetve
résztvevőket az alábbi okokból bekövetkező károk, költségek, veszteségek érik:
 tévesen, pontatlanul megadott adatok, vagy meg nem adott adatok
 résztvevő Instagram fiókjának bármely okból történő elérhetetlensége
 technikai probléma, amely megzavarja, vagy lehetetlenné teszi a nyereményjáték lebonyolítását,
 Nyertessel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége
 nyeremény az Influenszernek illetve Szervezőnek, Megbízónak fel nem róható okból történő
sikertelen kézbesítése, nyeremény átvétele Nyertes részéről történő átvételének elmulasztása.
A nyeremény felhasználása, használata a Nyertes saját döntése és felelőssége, Nyertes tudomásul
veszi, hogy arra a nyeremény szolgáltatójának feltételei irányadóak, melyért az Influenszer, Szervező
mindenfajta felelősségét kizárja.
Budapest, 2022. augusztus 22.

Grill Kampány nyereményjáték
Adatkezelési tájékoztatója

Az MMS Communications Hungary Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 17., cg.: 01-09-075283,
adószám: 10516771-2-44) – aki, mint az Ügyfele, az OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft. adatkezelő
nevében eljáró adatfeldolgozó – a Görbe Palkó al-adatfeldolgozója útján (továbbiakban: „Influenszer”),
az Instagram felületen megvalósuló, az adatkezelő Grill Jamestown termékeit népszerűsítését célzó
nyereményjátékban részt vevő személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelése érdekében az alábbi előzetes tájékoztatást adja
az adatkezelő nevében és azt követően az Érintettek kifejezett hozzájárulását kéri adataik kezeléséhez.
1. Adatkezelő neve és elérhetősége

2. Minden résztvevőt érintő adatkezelés
2.1. Nyereményjáték lebonyolítása
Cél: a nyereményjáték lebonyolítása keretében a játékban való részvétel
Kezelt adatok köre: az Érintett Instagram felületen használt felhasználóneve, és az Érintett kommentje
Jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a
játékszabályzatban meghatározott poszt alatt tett kommenteléssel tud kifejezni az Érintett.
Az adatkezelés leírása: az Érintett a Játékszabályzatban meghatározott poszt alatt történő
kommenteléssel és lájkolással fejezi ki a nyereményjátékban történő részvételi szándékát.
Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: az Érintett nem tud részt venni a
nyereményjátékban.
Az adatkezelés ezen része az Instagram platformon (Meta Platforms Ireland Ltd., székhely: 4 Grand
Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) valósul meg. Az Instagram jelen adatkezelés
vonatkozásában adatkezelőnek minősül, részletes tájékoztatás a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/)
2.2. Sorsolás
Cél: a nyereményjáték lebonyolítása keretében a nyertes sorsolása
Kezelt adatok köre: az Érintett Instagram felületen használt felhasználóneve, és az Érintett kommentje
Jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a
játékszabályzatban meghatározott poszt alatt tett kommenteléssel tud kifejezni az Érintett.
Az adatkezelés leírása: az Érintett a Játékszabályzatban meghatározott poszt alatt történő
kommenteléssel és lájkolással fejezi ki a nyereményjátékban történő részvételi szándékát. Ezt követően
az Influenszer a sorsolást a https://commentpicker.com/ oldal segítségével bonyolítja le, amely a
kommentek és a hozzá tartozó felhasználónevek közül random kiválasztja a nyertest.
Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: az Érintett nem tud részt venni a
nyereményjátékban.
Az adatkezelés sorsolás részének lebonyolítása https://commentpicker.com/ oldal szolgáltatásával
történik. Az oldal adatkezelésével kapcsolatban a következő linken kaphat bővebb tájékoztatást:
https://commentpicker.com/privacy-policy.php#comment-picker-privacy-policy
3. A Nyertest érintő adatkezelés
3.1 Nyertes azonosítása és a nyeremény megküldése
Cél: a nyereményjáték lebonyolítása keretében a nyertes (továbbiakban: „Nyertes”) azonosítása, a
nyeremény postázásához szükséges adatok megadása az Influenszer számára.
Kezelt adatok köre: a Nyertes Instagram felhasználó neve, neve, lakcíme.
Jogalap: A Nyertes azonosítása, vagyis a nyeremény megküldéséhez szükséges adatok Nyertes által
történő megadása az Érintett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet az
Influenszer instastoryjára reagálva történő válaszadással tud kifejezni.

4

Az adatkezelés leírása: a sorsolást követően az Influenszer instastoryban közzéteszi a Nyertes
Instagram felhasználó nevét, amelyre a Nyertes az Instagram felületén privát üzenetben tud reagálni,
vagyis felvenni az Influenszerrel a kapcsolatot. Az Influenszerrel történő kapcsolatfelvételre az
Influenszer által közzétett Instastory közzétételétől számított megküldésétől számított 24 óra áll a Nyertes
rendelkezésére. Azt követően, hogy a Nyertes megküldte a postázáshoz szükséges adatokat, a Szervező
alvállalkozója (Hegedüs Herta e.v.) 3 napon belül postai úton, tértivevényes szolgáltatással megküldi a
Nyertes számára a nyereményt.
Nyeremény postázáshoz szükséges adatátadás:
A nyereményt a fentiekben és a 6. pontban megnevezett al-adatfeldolgozó postázza a Nyertes
számára. Ehhez az Influenszer átadja a Nyertes nevét és címét a postázást intéző al-
adatfeldolgozó számára.
Adatátadás célja: nyeremény postára adása
Az adatátadás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Adatátadás leírása: Influenszer átadja a Nyertes nevét és címét az al-adatfeldolgozónak, aki a
nyeremény postára adását követően a törli a számára átadott adatokat, a postai feladóvevényt,
illetve a tértivevényt átadja a szervező számára.
Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: a Nyertes nem kapja meg a
nyereményt.
A nyereményt az OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft. vagyis az adatkezelő biztosítja a
nyereményjátékhoz. Az adatkezelő viseli a nyeremény megküldésével és átvételével kapcsolatos
valamennyi adóterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és
fizetendő közterhet is.
4. Az adatkezelés időtartama
A 2.1 pontban foglalt adatkezelés időtartama: az Instagram felületen meghatározott poszt törléséig
tart, mely legkésőbbi időpontja: 2023. augusztus 31.
A 2.2. pontban foglalt adatkezelés időtartama: a sorsolás pár percet vesz igénybe, a sorsolás
menetéről és az ehhez igénybe vett szolgáltatásról a következő elérhetőségen tájékozódhat:
https://commentpicker.com/.
A 3. pontban foglalt adatkezelés időtartama:
 a Nyertes azonosítása vonatkozásában a Nyertessel váltott üzenetek és az abban foglalt
személyes adatok (név, lakcím) a nyeremény postázását követő 12. napon törlésre kerülnek az
Influenszer által, de legkésőbb: 2022. 09.30.
 A nyeremény megküldéséhez kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában az átadott adatok a
nyeremény postára adását követően törlésre kerülnek, a feladóvevény, tértivevény pedig
átadásra kerül a szervező részére, aki ezeket a dokumentumokat a megküldéstől számított 1
évig kezeli.
5. Hozzájárulás utólagos visszavonása
A hozzájárulás önkéntességére tekintettel az adatkezelés időtartama alatt a nyeremény átvételéig
visszavonhatja (kommentjét törölheti, illetve a nyertes azonosítása során üzenetben jelezheti a
postázásig, hogy nem kívánja átvenni a nyereményt; a visszavonás nem érinti a már megtörtént
felhasználás jogszerűségét) és az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket az Érintett kérelme teljesítése
érdekében, a kezelt adatokat pedig haladéktalanul töröljük.
6. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő ezen adatkezelés során a következő adatfeldolgozót és al-adatfeldolgozókat vesz igénybe
az alábbiak szerint:

7. Automatizált döntéshozatal
Az Érintett által kommentben feltüntetett tartalom nem befolyásolja az Érintett jogosultságát az
ajándékutalványra, illetve az alkalmazott sorsolási módszer sem tekinthető automatizált
döntéshozatalnak, mert az – a játékszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén – teljesen
véletlenszerűen történik, ugyanakkor a sorsolás és a nyeremény megküldése a GDPR 22. cikk szerint
sem minősül automatizált döntéshozatalnak a következők miatt:
 a döntéshozatal nem (kizárólag) automatizált adatkezelésen alapul (játékszabályzatban foglalt
feltételek nem automatikus módon történő ellenőrzése!),
 a döntéshozatal (Nyertes kiválasztás és a nyeremény megküldése) nem jár súlyos
következményekkel az érintettre nézve, figyelemmel arra, hogy az adatkezelés hatása nem
kellően nagy, mert nem befolyásolja az egyén anyagi körülményeit, az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférését, nem befolyásolja a foglalkoztatási lehetőségét, és az
oktatáshoz való hozzáférését.
8. Fogalmak
A leggyakrabban használt fogalmak magyarázata:
Érintett
Bármely személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható
természetes személy.
személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
hozzájárulás
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A jelen Tájékoztató tekintetében az OBI Hungary Retail
Kereskedelmi Kft. minősül adatkezelőnek, mivel az ő megbízásából valósul meg a jelen
nyereményjáték.
adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
harmadik fél
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
9. Érintett jogai
Ön jogosult arra, hogy

6

A. kérésére visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a
személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében rögzített információkhoz
hozzáférést kapjon (hozzáférési jog),
B. kérésére az Adatkezelő a pontatlan személyes adatait indokolatlan késedelem nélküli
helyesbítse (helyesbítéshez való jog),
C. kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat (elfeledtetéshez való jog), amennyiben ennek GDPR 17. cikke szerinti feltételei
fennállnak,
D. kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt
valamelyik feltétel teljesül (adatkezelés korlátozásához való jog),
E. kérésére a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra
is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná
az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben
ennek GDPR 20. cikkében foglalt feltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog)
F. a GDPR 21. cikke szerint tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való
jog),
G. ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené (automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást),
H. az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül visszavonja (hozzájárulás
visszavonása), azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
10. Eljárási szabályok
Kérelme nyomán indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül írásban tájékoztatjuk a
megtett intézkedésekről. Amennyiben kérésének teljesítésére 1 hónapnál hosszabb idő szükséges
(figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára), úgy erről a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül, indokolással együtt tájékoztatjuk és a határidőt legfeljebb további 1 hónappal
hosszabbítjuk meg.
Költségtérítést érvényesítünk, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt
túlzó. A költségtérítést a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával és az adminisztratív költségek
figyelembevételével határozzuk meg, melyről írásban értesítjük. A már megfizetett költségtérítést
visszafizetjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Ha az Ön fenti A)-H) pontok szerinti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon
belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az
adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.
11. Jogorvoslati lehetőségek
A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő
ellen bírósághoz fordulhat. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes bíróság előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az Adatkezelő az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.
12. Záró rendelkezések
A jelen Adatkezelési Tájékoztató változtatásának jogát kifejezetten fenntartjuk. A mindenkor hatályos
Tájékoztató szövege https://gorbepalko.hu/jatekszabalyzat/ oldalon a nyereményjáték időtartama alatt
folyamatosan elérhető.
Jelen Tájékoztató visszavonásig érvényes!
Budapest, 2022. augusztus 22.
Az Adatkezelő nevében
az MMS Communications Hungary Kft., mint adatfeldolgozó